Skip to Content

Blog

Establishing Albania’s Environmental Information Management and Monitoring System Aligned with the Global Reporting

15 Prill 2021

Project: Networking of Albanian Alps’ shepherds with hut in mountains for nature protection and the model of green economy as a sustainable income for farmers.

The project: The project addresses the need for an environmental monitoring system that is integrated throughout relevant government institutions and that uses international monitoring standards for indicator development, data collection, analysis and policy making. The project builds on existing technical and institutional capacity in Albania to align management and monitoring efforts with global monitoring and reporting priorities. Increased capacity in this area will improve sustainable development through better-informed environmental policy.

By achieving these results, it will be possible to protect nature from those who have direct access and use it as an environmentally friendly economic resource. Advocacy to protect forests and pastures from deliberate fires as low-cost livestock feed throw network of shepherds who can self-protect all mountain area of Albanian Alps. The economic development of these farmers is also related to the reduction of costs necessary to maximize profit. These costs are related to livestock food, transportation of livestock products to markets, lack of social life due to distance from residential areas. Technological equipment for storing dairy products requires electricity which cannot be provided in those conditions. Providing technological equipment for the production of environmentally friendly alternative electricity is the model that orients these farmers to reduce costs while protecting nature. And the other benefit of the energy gained from alternative sources is the creation of the necessary conditions for diversification of income through shepherd’s hut as a “guest house” for mountain tourism.

Results of the project:

1.  Establishment of a database for extensible livestock farmers with shepherd’s hut outside the inhabited centers in the mountains of Albanian Alps (with the focus Tropoja region) in order to develop a network in nature protection mainly from fires for new pastures and logging for firewood.

2. Reducing costs on livestock farms by promoting the use of alternative energy sources compatible with nature in regions with lack of infrastructure3. Promotion of mountain tourism in the farms with shepherd’s hut in the Tropoja Mountains and other areas in Albanian Alps.

Activities completed during November 2020-April 2021;

Activity no.1 Identification of farmers who deal with livestock in an orientation meeting where they will talk mainly about all their problems and the ways they treat nature. In this meeting participated about 30 farmers and two representatives of local government..

Activity no.2 Advocacy meeting with stakeholders in Albanian Alps to create a network of livestock farmers, green economy through cost reduction on livestock farms. Farmer that participated were around 30 livestock farmers. Farmers or/and their family members were from different age and gender in order to cover all possible groups in the region.

Activity no.3 Identification of the farmers (shepherds) that were supported by the project with 10 solar panels. So far 10 farmers are be supported with the solar panels.

Activity no.4 Advocacy meeting with stakeholders in Albanian Alps to create a network of livestock farmers, green economy through cost reduction on livestock farms. In this meeting will be aimed all farmers/shepherds in Albanian Alps to advocate about their common concerns/problems to local and central government.

Activity no.5 Training with focus on identifying alternatives that exist today in the market for the use of natural resources in a sustainable way and without seriously damaging it. Around 90 farmers are trained through face-to face and meeting organized virtually in zoom platform. In this trainings was give the clear message that nature is the responsibility of all actors although not in the first line of interaction with it. Another element addressed in those trainings was the structure of economic activity of farmers who raise livestock and also the cost of living for their families. All of these are important to convince them in the new and profitable way sustainable in harmony with the nature.

Activity no.6 Establishment of networking of livestock farmers in Albanian Alps in a typical formal organization as an important interest group in nature protection and cost reduction for their farms. Also, are installed in their mountain stalls 10 equipment for the production of electricity with solar panels for farmers, selected to meet the conditions for a green economy.

READ MORE

MBETJET E NGURTA URBANE NE SHQIPERI

25 Qershor 2020

                 

Projekti S.W.A.N (Platforma Dixhitale për Ripërdorimin e Mbetjeve të ngurta për Balkanin), një projekti i financuar nga Bashkimi Europian dhe 4 vendeve pjesëmarrëse, Shqipërisë, Qipros, Greqisë dhe Bullgarisë, i cili vjen si bashkëpunim i Programit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Interreg V Ballkan-Mediterrean 2014-2020, për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve në rajon.
Sipas të dhënave të marra nga INSTAT gjetjet kryesore në publikimin e statistikave mbi mbetjet e ngurta urbane të menaxhuara në vitin 2016 rezulton të jenë menaxhuar 1.3 milion tonë mbetje nga 1.4 milion tonë në vitin 2015, duke shënuar një rënie me rreth 8 pikë përqindje

Sasia vjetore e mbetjeve të gjeneruara për banorë në shkallë vendi ka patur luhatje të vazhdueshme, kjo shifër ishte 373 kg / banor në vitin 2016, 396 kg / banor në vitin 2015.

Sasia në përqindje e mbetjeve industriale të përziera në burim bashkë me ato urbane ka qenë jo stabël me tendencë të lehtë ulje në vitet e fundit. Në vitin 2016 sasia e mbetjeve jo urbane të menaxhuara bashkë me ato urbane ishte 17,0 %, në vitin 2015 ishte 19 % duke shënuar një rënie me 2 pikë përqindje.
Në përbërjen e mbetjeve urbane komponent kryesor janë mbetjet organike. Në mbetjet e menaxhuara sasia e mbetjeve organike ka patur luhatje të vogla raportuar ndaj sasisë totale. Në vitin 2016 mbetjet organike përbënin rreth 49 % të sasisë kundrejt 51% që ishte në vitin 2015, 50 % në vitin 2014 dhe 41,0 % në vitin 2013.

Mbetjet janë trajtuar kryesisht duke i depozituar ato në landfille dhe vende të tjera depozitimi të miratuara nga organet përkatëse të pushtetit vendor. në vitin 2016 u depozituan 77% e sasisë totale të mbetjeve në landfille, ndërsa në vitin 2015 u depozituan 68%, duke shënuar një rritje rreth 9 pikë përqindje të sasisë totale të mbetjeve të menaxhuara në shkallë vendi.

Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian     

dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

 

www.facebook.com/SWANplatform                 www.swan-interreg.com

READ MORE

Arritjet e projektit SWAN (Platformës Dixhitale për Ripërdorimin e Mbetjeve në Ballkan)

24 Qershor 2020

                 

S.W.A.N (Platforma Dixhitale për Ripërdorimin e Mbetjeve të ngurta për Balkanin), një projekti i financuar nga Bashkimi Europian i cili vjen si iniciative e Programit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Interreg V Ballkan-Mediterrean 2014-2020, për  përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve në rajon.

  • T’u japë asistence agjentëve të menaxhimit të mbetjeve, drejt identifikimit të mundësive të biznesit dhe promovimit të bashkëpunimit akademi-industri.
  • Një platformë dixhitale IT e cila do të bëjë hartëzimin dhe harmonizimin midis prodhuesve të mbetjeve dhe përdoruesve të mundshëm të tyre në rajonin Mesdhetar.
  • Të zhvillojë Hartën SWAN të Mbetjeve të Ngurta të Ballkanit, të lidhë grupet e interesit kombëtar dhe ndërkombëtar.
  • Përfituesit e projektit dhe publiku i gjërë do të mësojnë rreth ekonomisë qarkulluese dhe simbiozës industriale dhe do të familjarizohen me koncepte të zinxhirit të vlerave të ri-përdorimit të mbetjeve.Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të interesuara, do të inkurajohen të prezantojnë inovacione në këtë zinxhir të ri vlerash të
  • Rrjete të qëndrueshme
  • Ekosistemi Industrial SWAN, do të mbetet me akses të lirë dhe aktiv, edhe pas përfundimit të projektit dhe do të ndihmojë në ruajtjen e lidhjeve të ekosistemit, do të kontribuojë në rritjen e tij drejt gjithë vendeve të Ballkanit.

Në Greqi, zona e pilotimit do të jetë Rajoni i Atikës, ku Partneri Kryesor vepron si institucioni public rajonal përgjegjës për menaxhimin e mbetjeve të ngurta. Do të krijohet një inventar i plotë dhe hartëzim i të gjithë burimeve potenciale të mbetjeve të ngurta, përfshirë këtu edhe shoqëritë e vogla, të mesme dhe të mëdha, me karakteristika cilësore dhe sasiore (duke përfshirë karakteristika hapësinore, kategorizime-metal, plastik, mbetje organike etj). Në të njëjtën kohë, do të bëhet testimi i zbatimit të modeleve të bizneseve të përzgjedhura në një njësi depozitimi dhe menaxhimi mbetjesh në Atikë, e cila kontrollohet nga Partneri Kryesor. Në vendet e tjera partnere, aktivitetet e projektit do të ndërmerren në nivel nacional. Të gjitha industritë e vogla dhe të mesme do të rregjistrohen, sëbashku me karakteristikat e rrjedhjeve aktuale të mbetjeve të ngurta. Objektivi paralel do të jetë identifikimi i rajoneve që do të veprojnë si bazë për zhvillimin e bashkimeve të simbiozave industriale për mbetjet e ngurta.

Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian     

dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

 

www.facebook.com/SWANplatform                 www.swan-interreg.com

READ MORE

Qëndrueshmëria e projektit ndër-rajonal S.W.A.N

23 Qershor 2020

                 

S.W.A.N projekti ndër-rajonal i ndërmarrë me bashkëpunimin e 4 shteteve, Shqipërisë, Greqisë, Bullgarisë, dhe Qipros, financuar nga BE dhe fondet kombëtare të 4 shteteve pjesëmarrëse, synon ngritjen e një platfome të përbashkët dixhitale IT ( nga një për secilin vend) të ripërdorimit të mbetjeve të ngurta.
Përfituesit e projektit do të jenë në gjendje të identifikojnë së bashku mundësitë (duke përdorur platformat dhe bazat e të dhënave) dhe të zhvillojnë modele të reja për shfrytëzimin e zinxhirëve të vlerave të ripërdorimit të mbetjeve transnacionale, nëpërmjet raporteve kombëtare të modelit të biznesit dhe modeleve të biznesit ndërkombëtar.
Pas një bashkëpunimi me partnerët, në Shtator 2018 është zhvilluar kontributi i parë i projektit SWAN, që ka të bëjë me Zhvillimin e një Platforme Dixhitale të Mbetjeve të Ngurta \ Platforma e Ripërdorimit. Është pregatitur nga O.T.S. ka filluar në Qershor 2018 dhe është dorëzuar në Shtator 2018 nga partneri i projektit Universiteti i Egjeut / Greqi.Ekosistemi Industrial SWAN do të mbetet i lirë dhe aktiv pas përfundimit të projektit dhe do të ndihmojë në ruajtjen e lidhjeve të ekosistemeve, do të kontribuojë në zgjerimin e saj në të gjitha vendet e Ballkanit duke përfshirë aktorë të tjerë (institutet kërkimore, ndërmarrjet, OJQ-të, SME-të).

Nëpërmjet këtij kontributi kërkohet të arrihet qëllimi i krijimit të Ekosistemit Dixhital SWAN, nëpërmjet zhvillimit të platformës SWAN dhe gradualisht integrimit të hartës së mbetjeve të ngurta dhe algoritmeve të përputhjes zhytje-burim (sink & source). Ky kontribut do të shërbejë si një mjet, që do të hedhë themelet e zhvillimit të prototipit që do të vijojë në fazat e mëvonshme të projektit.

Mjeti udhëzues përfshin edhe kuadrin menaxhues që përdoret aktualisht në Europë, disa modele dhe algoritma ekzistuese, një sërë udhëzimesh  rreth implementimit si dhe pyetësorin që do të ndihmojë në popullimin e bazës së të dhënave që do të ndërtohet nga projekti. Kontributi i shoqatës ILIRIA, do të jetë në popullimin e platformës nëpërmjet pyetësorëve drejtuar autoriteteve lokale në Shqipëri.

 Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian     

dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

 

www.facebook.com/SWANplatform                 www.swan-interreg.com

READ MORE

Shqipëria drejt një qasje inovatore të menaxhimit të mbetjeve

22 Qershor 2020

                 

Shqipëria do të jetë pjesë e një platformë dixhitale rajonale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta, të prodhura   dhe të përdorura nga industritë e ndryshme. Kjo do të bëhet e mundur me anën e projektit S.W.A.N (Platforma dixhitale për ripërdorimin e mbetjeve të ngurta për Balkanin), i cili është një projekt që financohet nga fondet e Bashkimit Europian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të rajonit si Shqipëri, Greqi, Qipro dhe Bullgari.
Këto industri duke përdorur ekosistemin dual Balkan Med, partnerët industrialë mund të realizojnë fitime të konsiderueshme, duke reduktuar koston e blerjes së burimeve parësore të lëndëve të para.

Duke krijuar një rrjedhë të re të ardhurash dhe duke i dhënë vlerë një produkti që më parë ishte konsideruar mbetje.

Menaxhimi i këtyre materialeve do të çojë në uljen e impaktit të mbetjeve dhe reduktimin e inputeve të materialeve të lëndës së parë në ekonomi. Të dy partnerët Shqiptarë, Shoqata ILIRIA dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, krijojnë një simbiozë në zbatimin e projektit në pjesën shqiptare, me qëllim arritjen e objektivave të tij.
Nga ana tjetër, në një kohë ku kërkohen alternativa të reja rritjeje për ekonomitë rajonale dhe shoqëritë e tyre, projekti do të ofrojë mundësinë e krijimit të vendeve të reja të punës, oportuniteteve të reja të biznesit dhe promovimit të ekonomisë së gjelbërt. Politikë-bërësit mund të përfitojnë gjithashtu nga rekomandimet e politikave, që do të jenë kontribut i projektit dhe mund të zhvillojnë një udhërrëfyes të përbashkët rajonal, drejt menaxhimit dhe ri-përdorimit të mbetjeve të ngurta.

 

 

Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian     

dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

 

www.facebook.com/SWANplatform                 www.swan-interreg.com

READ MORE

Objektivat e projektit SWAN

20 Qershor 2020

                 

Projekti SWAN (Platforma dixhitale për ripërdorimin e mbetjeve të ngurta për Ballkanin), është një projekt që synon të krijojë një Platformë Interaktive Teknologjie dhe Informacioni midis vendeve të Ballkanit dhe pellgut të Mesdheut e cila do të krijojë dhe menaxhojë mes vendeve pjesëmarrëse, një zinxhirë vlerash për mbetjet e ngurta:

Objektivi kryesor është zhvillimi i një ekosistemi të ripërdorimit të mbetjeve të ngurta në mënyrë që;

  1. Të propozojë linjë të ripërdorimit të mbetjeve të ngurta të arritshme kombëtare dhe ndër rajonale.
  2. Hartëzojë burimet e mbetjeve të ngurta dhe përdoruesit potencial të rrymës së mbetjeve (ricikluesit).
  3. Krijimin e një rrjeti bashkëpunimi të aktorëve të interesit në rajon me mbështetjen e partnerëve kryesorë;

Dy ministritë e mjedisit (Greqisë dhe Shqipërisë), Shoqata Kombëtare e Industrisë së Bullgarisë dhe Agjensia më e madhe publike për menaxhimin e mbetjeve në Greqi.

  1. Promovimi i politikave aktuale që janë të lidhura me ambiciet e BE në përdorimin e mbetjeve, (Direktiva 2008/98/EC).

Qëllimi është një integrim i përbashkët i zhvillimit të territorit  dhe aktiviteteve të bashkëpunimit për përmirësimin e potencialit ekonomik dhe zhvillimit të qëndrueshëm në rajon.

Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian
dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

www.facebook.com/SWANplatform                 www.swan-interreg.com

READ MORE

Projekti S.W.A.N. ekosistemi inovativ per Ballkanin Mesdhetar

                 

Edhe pse ka patur dhe ka shumë iniciativa ricikluese të përdorimit të cikleve të produkteve ekzistuese dhe të teknologjisë rikuperuese, ende ekzistojnë burime të rëndësishme mbetjesh dhe materialesh, të cilat kërkojnë adresim të mëtejshëm për shkak të veshtirësisë (kostos dhe kompleksitetit) të riciklimit të tyre, volumit të madh të tyre si dhe të gjurmës së tyre të karbonit.

Në këtë kontekst, Shqipëria do të jetë pjesë e një platforme dixhitale rajonale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta jo të rrezikshme, të prodhura dhe të perdorura nga industritë e ndryshme. Kjo do të bëhet e mundur me anën e projektit SWAN (Platforma dixhitale për ripërdorimin e mbetjeve të ngurta për Balkanin), i cili është një projekt që financohet nga fondet e BE dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të Ballkanit Mesdhetar si Shqipëri, Greqi, Qipro dhe Bullgari.

Projekti synon krijimin e një ekosistemi inovativ për Ballkanin Mesdhetar, me akses të hapur për të gjitha palët e interesuara, i cili do të zhvillojë lokalisht dhe do të menaxhojë midis vendeve, zinxhirët e mbetjeve të ngurta. Kjo do të realizohet nepërmjet platformave dixhitale që do të krijohen për secilin vend, të cilat do të hartëzojne veçmas dhe do të perputhin në mënyrë kolektive, burimet e mbetjeve të ngurta (industritë prodhuese të mbetjeve plastike, qelq etj.) me përdoruesit e këtyre mbetjeve në rajon (industritë ricikluese). Keto industri do të përdorin ekosistemin dixhital SWAN për të shfrytëzuar oportunitete të reja ricikluese, të cilat mund të mos jenë ekonomikisht të arritshme lokalisht, por mund të jenë të arritshme në aspektin rajonal. Duke përdorur Ekosistemin dual Balkan Med, partnerët industrialë mund të realizojnë fitime të konsiderueshme, duke reduktuar koston e blerjes së burimeve parësore dhe lëndëve të para, apo duke krijuar një rrjedhë të re të ardhurash dhe duke i dhënë vlerë një produkti që më parë ishte konsideruar mbetje. Menaxhimi i këtyre materialeve do të çojë në uljen e impaktit të mbetjeve dhe reduktimin e inputeve të materialeve të lëndës së parë në ekonomi.

Qasja e projektit është ambicioze, por reflekton profilin e lartë të partnereve, sic janë dy Ministritë e Mjedisit, respektivisht të Shqipërisë dhe Greqisë, të cilët do të influencojnë zhvillimin e një rrjeti më të gjerë të grupeve të interesit/vendim-marrësve, për të investiguar së bashku qasje të përbashkëta, për të bërë përshtatje në nivel lokal permes politikë-bërjes dhe ekonomive të shkallës duke përdorur bashkëpunimin e zgjuar në të gjitha nivelet.

Për Shqipërinë, një partner shumë i rëndësishëm i projektit vjen nga shoqëria civile. Shoqata mjedisore Iliria luan një rol aktiv në aktivitete ndërgjegjësuese për mjedisin si dhe është pjesë e partneriteteve civile që përpiqen të influencojnë ndaj politikave dhe legjislacionit mjedisor në Shqipëri. Të dy partnerët Shqiptarë, Iliria dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, krijojnë një simbiozë në zbatimin e projektit ne pjesën shqiptare, me qëllim arritjen e objektivave të tij.

Nga ana tjeter, në një kohë ku kërkohen alternativa të reja rritjeje për ekonomitë rajonale dhe shoqëritë e tyre, projekti do të ofrojë mundesinë e krijimit të vendeve të reja të punës, oportuniteteve të reja të biznesit dhe promovimit të rritjes së gjelbër. Politikë-bërësit mund të perfitojnë gjithashtu nga rekomandimet e politikave, që do të jenë kontribut i projektit dhe mund të zhvillojnë një udhërrëfyes të përbashkët rajonal, drejt menaxhimit dhe ri-përdorimit të mbetjeve të ngurta.

Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

 

www.facebook.com/SWANplatform                 www.swan-interreg.com

READ MORE

Le ta Bëjmë Divjakën Sërish Natyrale!

Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë (AOS) është zbatuese e projektit “Let’s Make Divjaka Natural Again” në partneritet me PSEDA-Iliria dhe Res Publica mbështetur nga Fondi i Partneritetit për Ekosistemet Kritike – CEPF. Projekti “Le ta Bëjmë Divjakën Sërish Natyrale!” synon të ruajë dhe të mbrojë më mirë biodiversitetin në tërësi të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta duke siguruar qëndrueshmëri në vendimmarrje nëpërmjet përfshirjes së komuniteteve vendore në aksionet e konservimit të natyrës si dhe duke stimuluar projekte alternative të jetesës vendore në mënyrë që të reduktohet presioni mbi burimet natyrore. Projekti do të promovojë një qasje të integruar drejt nxitjes së menaxhimit të qëndrueshëm të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta, duke kërkuar të balancojë menaxhimin mjedisor mezhvillimin dhe nevojat e komunitetit.

 

English:

Albanian Ornithological Society (AOS) in partnership with the PSEDA-Iliria and ResPublica  are jointly implementing the “Let’s Make Divjaka Natural Again” project, financed by Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

The project “Let’s Make Divjaka Natural Again!” aims at preserving and protecting biodiversity as a whole in  Divjaka-Karavasta National Park by ensuring sustainability in decision-making through the involvement of local communities in conservation actions and by stimulating alternative local livelihood projects in order to reduce pressure on natural resources.

READ MORE